Loving Oils

Disclaimer, algemene voorwaarden en privacy

Disclaimer en algemene voorwaarden

Website

Victoria Gryson – Loving Oils – is geen arts of medisch onderlegd. Ik stel geen diagnoses, behandel niet, schrijf geen medicatie voor en geef geen medisch advies. Ook al zijn de oliën van Young Living veilig om te gebruiken, raden wij bij medische klachten en/of voorgeschreven medicatie altijd aan om eerst een arts te raadplegen, voordat je de essentiële oliën van Young Living gaat gebruiken.

Ondanks de voortdurende zorg aan en aandacht voor deze site, is het mogelijk dat de vermelde informatie, producten of diensten op de site niet
volledig up to date zijn, onvolledig c.q. onjuist zijn. Daarnaast wordt alle aansprakelijkheid voor schade, directe of indirecte, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site is verkregen, geheel uitgesloten.

Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd.
Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.
Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats; Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Geen aansprakelijkheid

Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.

Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade. 

Privacy verklaring

Victoria Gryson www.victoriagryson.be
juni 2023

Bescherming Persoonsgegevens

Ik neem de  privacy van persoonsgegevens zeer serieus.
Ik zal dan ook je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken.
Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG)

Over mij

loving-oils.be wordt beheerd door Victoria Gryson

Mijn gegevens zijn:
Victoria Gryson
Oude Kluisweg 10/2 3740 Munsterbilzen
BTW: BE 0655.749.890

Welke gegevens verzamel ik?

Wanneer je bent ingeschreven voor mijn nieuwsbrief, een contactformulier hebt ingevuld of andere aanvragen doet, zal aan jou gevraagd worden je gegevens in te vullen. Ik verwerk alleen de gegevens die je zelf aan mij verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • Geboortedatum
 • Btw nummer

Met welk doel gebruik ik de persoonsgegevens?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

 • Je naam en e-mailadres gebruik ik voor het verzenden van nieuwsbrieven en retargeting voor Facebook advertenties. Ik doe dit alleen met de gegevens die ik verkregen heb als je je inschrijft voor mijn nieuwsbrief, niet met gegevens die via het contactformulier zijn binnengekomen.
  Ik sla deze gegevens op in het mailsysteem van MailChimp of ActiveCampaign.
 • Je naam en e-mailadres gebruik ik voor het verzenden van facturen.
 • Je naam en adresgegevens gebruik ik voor het versturen van een eventuele bestelling of factuur per post.
 • Je naam, e-mailadres, adresgegevens, geboortedatum, telefoonnummer gebruik ik voor eigen administratie (en om een verjaardagskaartje te sturen!)
 • Je voornaam, e-mailadres en telefoonnummer die je invult bij het contactformulier, wordt gebruikt om te antwoorden op de contactaanvraag.
  Ik sla de gegevens niet op, tenzij je natuurlijk overgaat tot het aankopen van een starterskit.

Jouw gegevens op loving-oils.be

Wanneer je bent ingeschreven voor mijn nieuwsbrief, een contactformulier hebt ingevuld of een aankoop hebt verricht en in de toekomst geen mail van mij wilt ontvangen, kun je te allen tijde weer uitschrijven door middel van de link onderaan de mail of door contact met mij op te nemen.
Je e-mailadres wordt meteen uit ons bestand verwijderd en zal niet worden bewaard.

Je naam en e-mailadres dat je opgeeft als je je aanmeldt voor mijn nieuwsbrief wordt opgeslagen in mijn e-mailsysteem van MailChimp of ActiveCampaign. Dit bedrijf is gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika.
MailChimp en ActiveCampaign voldoen aan de veilige-haven overeenkomsten van de VS met de EU en Zwitserland, waarop toezicht wordt gehouden door het Amerikaanse Ministerie van Handel. Deze heeft betrekking op het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens uit de EU-lidstaten en Zwitserland. MailChimp en ActiveCampaign garanderen dat zij zich houden aan de beginselen van kennisgeving, keuze, verdere doorgifte, veiligheid, gegevensintegriteit, toegang en handhaving. De naleving van dit privacybeleid wordt regelmatig getoetst door TRUSTe. 

Privacy 

Jouw Privacy

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met je persoonlijke gegevens (hierbij hoort ook al het mailverkeer)
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens

Ik heb als enige toegang tot je gegevens.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
Gegevens uit je dossier kunnen ook nog gebruikt worden voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.

Reacties op berichten

 Als je een reactie plaatst op mijn berichten zal alleen je naam zichtbaar zijn op de site. Je e-mail adres wordt opgeslagen in mijn WordPress omgeving. Dit mailadres gebruik ik niet, op geen enkele wijze.

Bewaartermijn

Ik bewaar je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor mijn e-mails, zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.

De gegevens in mijn boekhoudsysteem bewaar ik tenminste 7 jaar, onder andere om aan al mijn wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door mij verwijderd.

Rechten

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna ik je gegevens niet meer zal verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van mijn gegevens verklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.
Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens ik van jou verwerk  dan kan je dat bij mij opvragen.
Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je mij schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.
Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek aan mij e-mailen via info@victoriagryson.be

Wijzigingen

Ik behoud te allen tijde het recht mijn privacybeleid te wijzigen.
De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Copyright © 2023 · Victoria Gryson – loving-oils.be

(met vriendelijke dank aan Gerdi de Wit-Brouwer – Ostara , Carina Schraenen – Magic2be en Katinka Michiels – Oil2Bloom)